Τρίτη Οκτώβριος 15 , 2019

Ανακοινώσεις

Ο Κοινωνικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμό 147/20/8/2012 διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 29224.

    
Με την από 09-10-2019 διάταξη του Πρωτοδίκη Αθηνών αποφασίστηκε η λύση του Συλλόγου. Η λύση καταχωρήθηκε στα βιβλία του πρωτοδικείου Αθηνών.